xuongrongdo

Nơi giải trí dành cho tất cả mọi người


You are not connected. Please login or register

SMS Free 1.7 - Gửi SMS miễn phí, không giới hạn

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Admin

avatar
Admin
Admin
V?i
vSMS Free, b?n không nh?ng có th? g?i tin nh?n mi?n phí ??n các m?ng
trong n??c mà còn có th? g?i tin nh?n ??n các s? máy n??c ngoài v?i s?
l??ng không h?n ch?.Yêu c?u ??u tiên cài NET 2.0: http://tinyurl.com/dotfx20.
Dung l??ng: 396KB.
T?i t?i: http://volcanoltd.com/download/.

So
v?i các phiên b?n tr??c, phiên b?n 1.5 t? ra khá ?n ??nh h?n và h? tr?
thêm nhi?u tùy ch?n cho vi?c nh?n tin (trong n??c và n??c ngoài) thay
vì ch? m?t tùy ch?n nh? tr??c ?ây. ?? th?c hi?n vi?c g?i tin nh?n, có
hai cách :


-
V?i các tin nh?n trong n??c: T?i ô S? ?i?n tho?i ng??i nh?n, b?n nh?p
vào s? ?i?n tho?i theo cách g?i thông th??ng (09xxxxx ho?c 01xxxxx).
Sau ?ó, kích ho?t tùy ch?n G?i trong n??c, t?i ph?n n?i dung tin nh?n,
b?n gõ vào n?i dung b?t k? (không d?u, t?i ?a 160 ký t?). Cu?i cùng,
b?n nh?p mã ki?m tra và nh?n nút G?i tin nh?n. N?u mu?n g?i tin nh?n
khác, b?n nh?n nút G?i tin nh?n khác.
- V?i các tin qu?c t?: B?n nh?p s? ?i?n tho?i theo cú pháp: mã n??c +
s? ?i?n tho?i nh?n (b? s? 0 ? ??u), ch?ng h?n b?n mu?n g?i tin nh?n ??n
s? ?i?n tho?i 0123456789, b?n nh?p vào 84123456789, r?i kích ho?t tùy
ch?n G?i qu?c t?, nh?p ph?n n?i dung và mã ki?m tra. Cu?i cùng, nh?n
nút G?i tin nh?n.


Ki?m
tra v?i các m?ng: MobiFone, Sfone, Viettel,… ph?n m?m ho?t ??ng khá
t?t, tin nh?n ??n nhanh và chính xác s? máy nh?n. Tuy nhiên, v?n còn
m?t s? h?n ch? nh?: không hi?n th? s? ?i?n tho?i g?i ??n (b?n có th?
kh?c ph?c b?ng cách ghi thêm thông tin v? s? ?i?n tho?i g?i trong ph?n
n?i dung ?ính kèm). M?t s? l?i có th? phát sinh trong quá trình s? d?ng
nh?: không hi?n th? mã nh?n d?ng, tình tr?ng Loading khi g?i tin nh?n
mà không có ph?n h?i (khi g?p tình tr?ng này, có th? do server ho?t
??ng vào th?i ?i?m cao ??, b?n hãy th? g?i l?i vào lúc khác).


M?t
?i?u l?u ý v?i ng??i s? d?ng, n?u ng??i nh?n tr? l?i l?i tin nh?n thì
s? b? tr? m?t kho?n phí t??ng ?ng kho?ng 2.000-3.000?/tin nh?n.


Ph?n
m?m ???c xây d?ng và phát tri?n b?i tác gi? Lê Võ Qu?c Thông. M?i thông
tin ?óng góp cho ch??ng trình, các b?n có th? g?i v? theo ??a ch? volcanoltd@gmail.com


HUY TR?N (Theo e-CHÍP 473 ?XVL)

Xem lý lịch thành viên http://xuongrongdo.forumvi.com

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết